1. Administratorem danych osobowych (dalej 'Administrator") jest Marta Smolińska-Głuszek, wspólnik spółki cywilnej Class Dent S.C. H. Podszywałow, M. Smolińska-Głuszek, zarejestrowanej w rejestrze podmiotów medycznych pod numerem 000000007755.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie") oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), z późn. zm.
  3. ane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy: ul. Ogrodowa 1a lok. 5; 00-893 Warszawa lub poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  5. W zakresie w jakim dane osobowe zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą być usunięte i ich przetwarzanie ograniczone, zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu, o czym decyduje Administrator. Według przyjętej zasady, w standardowych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub interes prawny Administratora.
  6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest także niezbędne do realizacji usług medycznych. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem tych podmiotów, którym te dane będą niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych (np.:  technik dentystyczny, obsługa pocztowo-kurierska, obsługa informatyczna oraz współpracownicy, którzy są zobowiązani do zachowania poufności). Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa o ile w ramach swoich uprawnień o te dane wystąpią.
  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych urządzeniach (sieci lokalne, komputery, telefony komórkowe, nośniki pamięci), znajdujących się pod bezpośrednią kontrolą Administratora lub na serwerach znajdujących się pod pośrednią kontrolą Administratora (np.: w przypadku zawartej umowy o przetwarzanie danych z podmiotem trzecim).
  9. Administrator danych nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, gdy w procesie komunikacji elektronicznej realizowanej za pomocą: poczty elektronicznej, aplikacji mobilnych i komputerowych, za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych oraz Internetu, Administrator nie posiada wiedzy odnośnie umiejscowienia serwerów dostawców poszczególnych usług. 
classdent.pl - zdejmowanie kamienia nazębnego, choroby przyzębia, chirurgia stomatologiczna, protetyka, lakowanie, leczenie ortodontyczne, fluoryzacja i periodontologia - Warszawa